Електро-инсталации
Електро-инсталација според највисоки светски критериуми и стандарди на изведба.


  • Проверка на заштитните компоненти во развојот на инсталацијата на сите нивоа.
  • Проверка на изолацијата на каблите на висок напон.
  • Проверка на континуитетот на врските.
electrical installation
  • Проверка на заштитното заземјување на инсталацијата.
  • Громобранска заштита на објекти.
  • Ексклузивно надворешно и внатрешно осветлување со или без монтажа.
electrical installation
scroll top